Tietosuojailmoitus ja -seloste -


Tietosuojailmoitus ja -selosteTämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016 12-22, 30 ja 34 artikla) mukainen rekisteröidyn informointiasiakirja koskien Opintoverkko oy:n internet-ohjelmia ja palveluja. Laadittu 23.05.2018. Viimeisin muutos 24.05.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Opintoverkko oy, Vehkalantie 2 A 16, 04200 Kerava.

info@opinto.net


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö/yhteyshenkilöt

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö Harri Peltomaa, harri@opintoverkko.fi, 050 512 5525

Tietosuojavastaava Tuomo Björksten, tuomo@tuomomedia.fi

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelujen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Opintoverkon palveluissa olevia henkilötietoja pääsevät käsittelemään palvelun ylläpidosta vastaavat henkilöt.

Henkilötietojen käsittelyä ei ole ulkoistettu.

Opintoverkko ei luovuta, myy tai vuokraa henkilötietoja kolmansille osapuolille.3. Rekisterin nimi

Opintoverkko oy:n ylläpitämät rekisterit koskevat sähköisiä oppikirjaohjelmistoja (digioppikirja.fi-domain), julkaisuohjelmia (verkkopolku.com-domain) ja verkko-oppimisohjelmia (opintoverkko.fi-domain).


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, joita ovat:

  1. palvelun tarjoaminen, eli käyttäjän tunnistamiseen Opintoverkon palvelussa ja asiakkuuden mahdollistamiseen, käyttöoikeuksien hallinta

  2. viestinnän ja vuorovaikutuksen mahdollistaminen palveluissa.

  3. sähköpostitse välitettävien ilmoitusten lähettäminen

  4. palvelujen vika- ja virhetilanteiden selvittäminen ja korjaaminen.

  5. väärinkäytösten selvittäminen

     

Käsittelyn oikeudellinen peruste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan
a) käyttäjä on itse ilmoittanut käyttäjätunnukseen liittyvän salasanan ja halutessaan sähköpostiosoitteen palvelun käytön mahdollistamiseksi (opintoverkko ja verkkopolku -palvelut) tai rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä palvelun käyttötarkoitusta varten (digioppikirja-palvelu).
b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

Mikäli käyttäjä ei halua luovuttaa palvelun käytön mahdollistavia minimitietoja (esimerkiksi määritelty käyttäjätunnus ja salasana, ei palvelun käyttö ole mahdollista).

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.


5. Rekisterin henkilötietosisältö

  1. Käyttäjän nimi (käyttäjän itse ilmoittama), käyttäjätunnus (itse luotu tai ohjelman generoima), salasana, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, osoite, lisätiedot.

  2. ip-osoite, josta käyttäjä rekisteröityi, viimeisin sisäänkirjautumisaika, viimeisin uloskirjautumisaika, sisäänkirjautumisten lukumäärä.

  3. Käyttäjän itse tuottamat sisällöt tai lisäämät tiedot, kuten sukupuoli (oma ilmoitus).

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin edellä mainittuja palveluja käytetään. Jos palvelun käyttö lopetetaan, henkilötiedot poistetaan pyynnöstä. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen tapahtuu sähköpostitse ottamalla yhteyttä info@opinto.net (katso kohdat 9 ja 10).

Käyttäjä voi pitää omat yhteystiedot ajan tasalla ja niitä voi päivittää.

Käyttäjän itse tuottamalla tai lisäämällä sisällöillä tarkoitetaan Opintoverkon internet-palveluihin lisättyjä kuvia, videoita, tekstejä, linkkejä ja äänitiedostoja. Käyttäjällä on oikeus poistaa itse lisäämänsä sisällöt palveluista.

Palvelujen käyttäjällä on oikeus saada tiedot säilytetyistä henkilötiedoista, oikeus muokata virheellisiä tai epätarkkoja henkilötietoja (kirjauduttua palveluun voit muokata omia henkilötietojasi Omat tiedot ja asetukset -osioissa), oikeus tietojen poistamiseen eli ”oikeus tulla unohdetuksi”, oikeus saada ilman aiheetonta viivästystä tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta, jos se todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin oikeuksillesi ja vapauksillesi, oikeus saattaa tietosuoja-asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan käyttäjiltä ja palvelimen logitiedostoista. Digioppikirja-palvelussa tallennetaan kirjautumisen mahdollistamista varten käyttäjän Facebook ja/tai Google-profiilin osoite. Tietoja ei kerätä muutoin.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Opintoverkko ei siirrä rekisterin tietoja EU/ETA -alueen ulkopuolelle. Rekisterin tietoja ei luovuteta muille tahoille. Palvelinlaitteistot sijaitsevat Suomessa ammattimaisesti ylläpidetyissä palvelinkeskuksissa Espoossa ja Jyväskylässä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Palveluun syötettyjä henkilötietoja suojataan teknisin ja hallinnollisin keinoin oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Näihin keinoihin kuuluvat mm. tietoliikenteen suojaaminen palvelinkeskusten toimesta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelujen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Tietosuojailmoitus ja -seloste


Tulosta tämä sivu / Print this page

© Tietosuoja
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003